Regulamin Winter Capital Market Games


§1 
CEL

Winter Capital Market Games to inicjatywa mająca stanowić namiastkę prawdziwych Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Impreza kierowana jest do wszystkich instytucji oraz inwestorów tworzących rynek kapitałowy (m.in. instytucje rynkowe, emitenci, biura maklerskie, autoryzowani doradcy, media ekonomiczne, agencje IR, inwestorzy). Impreza ma na celu szeroko pojętą integrację wszystkich uczestników rynku kapitałowego w Polsce.

§2 ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Winter Capital Market Games (Zawody, Impreza) jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) z siedzibą we Wrocławiu (50-560) przy ul. Długopolskiej 22, zarejestrowany przez Sąd Rejestrowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000025801 zwanym dalej Stowarzyszeniem, SII lub Organizatorem.

§3 TERMIN I MIEJSCE

 1. 21-23 marca 2014 roku
 2. Ośrodek narciarski Czarna Góra

§4 UCZESTNICTWO

 1. W zawodach mogą wziąć udział: inwestorzy indywidualni, pracownicy spółek giełdowych, pracownicy instytucji rynku kapitałowego, dziennikarze ekonomiczni, pracownicy agencji IR.
 2. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej wcmg.pl/2014 lub w biurze Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
 3. Osoby biorące udział w zawodach zobowiązane są do:
  • wypełnienia formularza zgłoszeniowego (indywidualnie bądź poprzez pracodawcę).
  • opłacenia kwoty związanej z uczestnictwem w Winter Capital Market Games.
 4. Zgłoszenia prosimy składać w Biurze Organizatora we Wrocławiu w następujący sposób:
  • telefonicznie – nr tel. 71 332 95 60 (zgłoszenie wypełni pracownik SII)
  • faxem na numer 71 332 95 61
  • na adres e-mail: zapisy@capitalmarketgames.pl
  • osobiście w biurze Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
 5. Potwierdzenie uczestnictwa można zgłosić poprzez wypełnienie formularza na oficjalnej stronie Winter Capital Market Games – wcmg.pl/2014/zapisy
 6. Uczestnicy zawodów mogą brać udział w dowolnie wybranych przez siebie konkurencjach sportowych, wybranych w formularzu zgłoszeniowym, zamieszczonym na stronie internetowej wcmg.pl/2014 W przypadku konkurencji rozgrywanych w tym samym czasie, wybór należy do uczestnika. Ustalone godziny rozgrywania poszczególnych konkurencji nie ulegają zmianie podczas trwania zawodów.
 7. Przebieg poszczególnych konkurencji odbywa się na podstawie osobnych regulaminów, dostępnych na stronie wcmg.pl/2014
 8. Klasyfikacja medalowa będzie prowadzona na wzór klasyfikacji medalowej Igrzysk Olimpijskich, która głosi, że ważniejszy od ilości zdobytych medali jest ich kruszec (kolor). Punktacja przydzielana za medale podczas Winter Capital Market Games kształtuje się następująco: złoto – 4 punkty, srebro – 2 punkty , brąz – 1 punkt. Jedynie firmy, które zgłoszą udział swojej reprezentacji w Winter Capital Market Games będą uwzględnione w klasyfikacji medalowej.
 9. W zawodach może wziąć udział osoba, która znajduje się na liście startowej danej konkurencji. Nie ma możliwości dopisania się na listy startowe w dniu rozgrywania zawodów.
 10. Uczestnicy mają prawo do bezpłatnego otrzymania materiałów promocyjnych, wstępu na wszystkie zawody oraz imprezy towarzyszące.
 11. Winter Capital Market Games ma charakter zamknięty – wstęp na zawody oraz imprezy towarzyszące jest możliwy jedynie na podstawie identyfikatora.
 12. Organizator imprezy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Uczestnicy zawodów w ramach opłaty wpisowej nie mają dodatkowych ubezpieczeń.
 13. O tym, czy konkurencja zostanie rozegrana, decyduje ilość zapisów, której minimum określone jest w regulaminach poszczególnych konkurencji.
 14. Ostateczna lista dyscyplin zostanie ogłoszona do 15 marca 2014 r.
 15. Jeśli konkurencja nie zostanie rozegrana, Organizator zwróci koszty uczestnictwa na konto bankowe podane przez uczestnika.
 16. Ograniczenie zapisów uczestników jednej firmy (konkurencje indywidualne) – będzie miało miejsce, gdy po zamknięciu zapisów na daną konkurencję, ilość pracowników z jednego podmiotu będzie przekraczała 30% całości uczestników.
 17. Firma może zgłosić jedną drużynę w każdej z dyscyplin drużynowych.
 18. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

§5 SŁUŻBY PORZĄDKOWE I INFORMACYJNE

 1. Do służb Organizatora zalicza się:
  • Służby organizacyjne,
  • Służby techniczne,
  • Służby medyczne.

§6 ZASADY ZACHOWANIA NA OBIEKTACH SPORTOWYCH

 1. Każdy, kto przebywa na obiektach sportowych winien zachować się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z Regulaminem Resortu Czarna Góra, na którym rozgrywane są zawody.
 2. Każdy, kto przebywa na obiekcie powinien zachować się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym.

§7 KWESTIE FINANSOWE

 1. Udział w konkurencjach jest płatny zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie wcmg.pl/2014
 2. Wpłat indywidualnych należy dokonywać na konto Stowarzyszenia: Bank Zachodni WBK S.A. O/Wrocław, 97 1090 2398 0000 0001 1589 0623, z dopiskiem „WCMG imię i nazwisko”
 3. Wpłat firmowych należy dokonywać zgodnie z otrzymaną fakturą, w terminie na niej zaznaczonym. Uczestnicy, którzy zrezygnują z udziału w Winter Capital Market Games nie otrzymają zwrotu dokonanej wpłaty.
 4. Każda z osób, która zaloguje się poprzez formularz zgłoszeniowy i poprawnie go wypełni, automatycznie otrzyma wiadomość zwrotną na adres e-mail podany w formularzu. Wiadomość zwrotna jest jednocześnie potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia uczestnika z zastrzeżeniem §7 pkt. 5 niniejszego regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w imprezie uczestnika, który spełnił wszystkie wymogi związane z rejestracją, bez podania powodu.
 6. Organizator nie zapewnia uczestnikom dojazdu na i z imprezy.
 7. W ramach zapisów poprzez formularz, Organizator zapewnia w cenie noclegi w bazie hotelowej Resortu Czarna Góra.
 8. Za świadczone dodatkowe usługi (takie jak m.in., rozmowy telefoniczne i inne usługi zamawiane bezpośrednio przez uczestników konferencji) według cennika Hotelu obciążeni zostaną indywidualnie uczestnicy konferencji.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione Winter Capital Market Games w Czarnej Górze.
 10. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Imprezą, jak również w miejscach zakwaterowania.
 11. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika WCMG jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.